Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Các hoạt động chính của Trung tâm

 

  • Thực hiện các dịch vụ Phân tích thuộc các lĩnh vực Công nghiệp Thực phẩm, Sinh học, Hóa học và Môi trường
  • Hợp tác về NCKH và CGCN