Đăng ký sử dụng thiết bị

Thông báo: Kể từ tháng 02/2019 các Giảng viên dạy thực hành có sử dụng thiết bị của Trung tâm bấm vào đây để đăng ký

Lưu ý: Giảng viên phải đăng nhập bằng email cá nhân thuộc miền hufi.edu.vn mới tiến hành đăng ký được theo link trên

Đăng ký sử dụng thiết bị phục vụ làm đề tài, khóa luận:

Tải file giấy đề nghị mượn thiết bị tại đây