TKB dự kiến lớp HPLC khóa 2 (Lớp ban ngày)

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT DỰ KIẾN LỚP HPLC (LỚP BAN NGÀY)
    05/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 08/07/2017 09/07/2017 10/07/2017
13:15 14:45 Học LT Học LT Học LT Học LT Học LT Học LT
14:45 15:00 GIẢI LAO
15:00 16:30 Học LT Học LT Học LT Học LT Học LT Học LT
               
LỊCH HỌC THỰC HÀNH DỰ KIẾN LỚP HPLC (LỚP BAN NGÀY)
    12/07/2017 13/07/2017        
7:00 11:20 Học TH Học TH        
11:20 12:30 GIẢI LAO        
12:30 16:50 Học TH Học TH